Now showing items 2157-2176 of 2303

  • Use phase of apparel 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (Oslo: Consumption Research Norway (SIFO), 2017)
   This report presents a literature review of clothing use phase. The purpose is to support improved methodological development for accounting for the use phase in Life Cycle Assessment (LCA) of apparel. All relevant textile ...
  • Usikkerhetsstyring i prosjekter 

   Søndergaard, Anna; Sørensen, Inga Hoberg; Johnsen, Linn Emilie (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E-6 Frya-Sjoa?" Oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Oppgaven benytter seg av metodetriangulering ...
  • Usikret kreditt - et samfunnsproblem? 

   Poppe, Christian (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   Rapporten er basert på kvalitative intervjuer i 13 forbrukslånbanker/kredittkortselskaper og rapporterer deres syn på egen virksomhet, den offentlige debatten omkring den, og synspunkter på nær forestående reguleringer, ...
  • Uskyldig moro? 

   Sletten, Mira Aaboen; von Soest, Tilmann; Frøyland, Lars Roar; Torgersen, Leila; Hansen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en landsdekkende skolebasert ungdomsundersøkelse om pengespill og dataspill. I overkant av 8000 ungdommer i alderen 12 til 17 år fra 89 skoler deltok i spørreskjemaundersøkelsen. ...
  • Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn 

   Rysst, Mari; Bugge, Annechen Bahr (Oslo, SIFO, 2013)
   Overraskende lite reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn De senere årene har det blitt satt stadig mer søkelys på samfunnets ansvar for å tilrettelegge for gode helsevalg. Ett av tiltakene som vurderes er å ...
  • Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet 

   Myrvang, Vigdis Hegna (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   The main topic of this study is how polio-stricken persons experience the end of working life, early retirement and aging. Why do they leave working life? How do they cope with illness and challenges during the transitional ...
  • Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor 

   Nes, Mariann; Trommer, Malin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen ...
  • Utbrenthet – en veiledende bibliografi 

   Larsen, Anne Cecilie (2010)
   Utbrenthetsbegrepet ble lansert på midten av 70-tallet. Begrepet har hatt stor appell, og det anslås nå at det er skrevet om lag 6000 vitenskapelige bøker, artikler og avhandlinger om utbrenthet (Schaufeli, Leiter, & ...
  • Utbyggerstyrt byutvikling? 

   Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf; Havnen, Eli; Nørve, Siri; Aamo, Alv Skogstad (Oslo:, 2011)
   Prosjektet belyser de muligheter storbyene har til å styre byutviklingen når den i økende grad initieres av eksterne utbyggere. Rapporten bygger på et utvalg av case fra i hovedsak Trondheim og Oslo kommuner og en registrering ...
  • Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter 

   Strand, Arvid; Kann, Frode; Tennøy, Aud; Orderud, Geir Inge; Juvkam, Dag (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Ett av Oslos siste større utbyggingsområder innenfor byggesonen er under planlegging. Det foreligger to forholdsvis ulike utbyggingsalternativer, hvert dimensjonert for henholdsvis 4000 og 5500 boligenheter. Rapporten ...
  • Utdanninger og kompetansebehov : En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970 

   Messel, Jan (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Dette notatet vil ta for seg BSV-utdanningenes historie fra begynnelsen av 1970-årene med særlig blikk på debattene om organiseringen av utdanningene og på rammeplanene. Et av temaene vil være hvilken problemforståelse som ...
  • Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet? 

   Elstad, Jon Ivar; Koløen, Kristine (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   Tidligere norske studier har dokumentert at det eksisterer sosiale og geografiske forskjeller i helse. Det vil si at både hvilket sosialt sjikt en tilhører og hvor i landet en bor, kan være av betydning for ens helse. Disse ...
  • Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Leseth, Anne; Osland, Oddgeir (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Hvordan er studenters tilfredshet med sykepleieutdanningen ved HiOA og hvordan kan studietilbudet forbedres? Det er hovedspørsmålene i denne rapporten. Et sentralt utgangpunkt er det som har vært kjent gjennom flere ...
  • Ute av syne, ute av sinn? 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2007)
   I denne rapporten resonnerer vi omkring et eventuelt forbud mot synlig framvisning av tobakksvarer i butikk. Vi drøftet hvorvidt et slikt tiltak kan tenkes å virke etter hensikten, dvs. å redusere andelen røykere, spesielt ...
  • Utenfor de boligsosiale ordningene 

   Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   Den boligsosiale politikken består av et mylder av ulike virkemiddel. Noen av disse finansieres og forvaltes på statlig nivå, mens andre forvaltes og finansieres på et kommunalt nivå. En skranke i utformingen av virkemidlene ...
  • Utenfor samfunnet - Innenfor gruppen 

   Skar, Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Denne oppgaven skal handle om hvordan man kan støtte og hjelpe personer med rusavhengighet gjennom sosialt gruppearbeid. Innledningsvis vil jeg beskrive valg av tema sosialt gruppearbeid med personer med rusavhengighet. I ...
  • Utfordringer og mulighetsrom 

   Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna; Nygaard, Marit; Vestby, Guri Mette (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
   Rapporten presenterer resultater fra stedsanalyser av delbydel Romsås og delbydel Grorud med vekt på befolkningens utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø. Funnene skal danne grunnlag for områdeinnsats i ...
  • Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007 

   Strømgren, Børge; Løkke, Gunn; Olsen, Fie; Løkke, Jon Arne (Norsk atferdsanalytisk forening, 2010)
   I artikkelen gis det beskrivelser av hvordan grafer for framstilling av innendeltaker tilba-ketrekkingsingsdesign (reversering), multielementdesign og multippel basislinjedesign kan konstrueres i Microsoft Excel 2007 for ...
  • Utgifter til mat for personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) 

   Øybø, Anne Marie (Oslo, SIFO, 2007)
   Nummer: 9-2007 Tilknyttede prosjekter Referansebudsjettet
  • Utilsiktet flytting fra fosterhjem 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Havik, Toril (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem – eller flyttinger som skjer tidligere enn planlagt og på grunn av vansker som har oppstått – vekker vedvarende bekymring. Denne sammenstillingen gir en oversikt over nyere norsk og ...