Now showing items 2060-2079 of 2288

  • Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? 

   Bakken, Anders (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   This is the first report from NOVAs contribution to the ongoing evaluation of the Knowledge Promotion reform, initiated by the Ministry of Education and Research and organised and financed by the The Norwegian Directorate ...
  • Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Øien, Henning; Bratt, Christopher (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   In this study, we have investigated the shortage of nurses in nursing homes and home care services. Several data sources document a large shortage of nurses in the daily operation of these long-term care services. A survey ...
  • Underernæring hos eldre demenspasienter i hjemmesykepleien 

   Berget, Ingrid (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn for oppgaven: Jeg har jobbet i hjemmesykepleien i flere år, og sett at underernæring er en vanlig utfordring. Rundt 78000 mottak hjelp fra hjemmesykepleien. Ca. 10% av disse anslås å være underernært. Samtidig ...
  • Underernæring hos sykehjemsbeboere : sykepleierens forebyggende rolle 

   Wøien, Margrete (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn for oppgaven: Temaet for oppgaven ble valgt fordi det er kjent at eldre som bor på sykehjem har en større risiko for å bli underernært, og en for høy prosentandel lider av underernæring (Helsedirektoratet, 2010). ...
  • Underernæring ved kreftsykdom. Hvordan kan sykepleier bidra til å primærforebygge underernæring hos kreftpasienter som gjennomgår cytostatikabehandling? 

   Andresen, Eline Alvilde; Haaland, Marianne (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn for oppgaven: Hvert år oppstår det over 30 000 nye krefttilfeller i Norge. Underernæring er den vanligste sekundærdiagnosen ved kreftsykdom, og er et vedvarende problem innen norsk helsevesen. Nærmere 30% er i ...
  • Underholdning med bismak 

   Rossow, Ingeborg; Hansen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i Norge er svært begrenset, og det har vært gjort lite systematisk forskning på dette feltet i Norge. Gjennom det siste tiåret har omfanget av pengespill i Norge økt voldsomt; ...
  • Understanding Financial Well-Being and Capability 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oslo: Consumption Research Norway SIFO, 2018)
   This report offers a working definition, a revised conceptual model and a comprehensive analysis of ‘financial well-being’. It builds on our previous study of the phenomenon ( Kempson, Kinney, Poppe, SIFO Project note ...
  • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
  • Underveisrapport fra prosjektet Gravide i handelsnæringen 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
  • Unemployment in a Segmented Labour Market? 

   Stavik, Trine; Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Compared to other OECD countries Norway has experienced low unemployment rates during the last twenty years, but the youth to adult unemployment ratio has been among the highest in the OECD. This can be an indication of ...
  • Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   This report “Young in Grorud District” presents an analysis of the living conditions among adolescents in the Grorud District of Oslo. The data is derived from the larger Young in Oslo 2015 survey. Grorud District, situated ...
  • Ung i Frogn 

   Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
  • Ung i Frogn 2009 

   Sodeland, Jan Eivind Brekke (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   This report summarises findings from a survey of 484 young people living in Frogn, a municipally near by the capital of Norway. A questionnaire was administrated during spring 2009 to pupils attending lower secondary schools ...
  • Ung i Lørenskog 2009 

   Sodeland, Jan Eivind Brekke (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   This report summarises findings from a survey of 776 young people living in Lørenskog, a municipally near by the capital of Norway. A questionnaire was administrated during spring 2009 to pupils attending secondary schools ...
  • Ung i Målselv 

   Stefansen, Kari (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1998)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Målselv kommune. Analysene i rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse gjennomført i 1997. Alle elevene ved ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen deltok i undersøkelsen. ...
  • Ung i Notodden 

   Hougen, Hanne Cecilie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Notodden kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført høsten 1999 blant ungdomsskoleelever og elever ved de videregående skolene i kommunen. Utvalget består av 706 ...
  • Ung i Oslo 

   Øia, Tormod (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007)
   Våren 2006 blei det gjennomført en ny omfattende ungdomsundersøkelse i Oslo - 10 år etter den første. Det er sett på familieforhold, ulike former for kriminell og antisosial atferd, bruk av rusmidler, fattigdom, tilpasning ...
  • Ung i Oslo 2012 

   Øia, Tormod (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   Det primære målet med denne rapporten er – ved hjelp av et bredt spektrum av variabler – å gi en oversikt over ulike sider ved osloungdoms levekår og oppvekstsituasjon. I tillegg inneholder rapporten to andre sentrale ...
  • Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015)
   Ung i Oslo 2015 er en av de største ungdomsundersøkelsene som noen gang har blitt gjennomført i Norge. Rapporten oppsummerer svar fra mer enn 24.000 ungdommer som deltok i Ung i Oslo i januar–mars 2015. Formålet med ...