Now showing items 2020-2039 of 2288

  • Tillit til maten i kjølvannet av Menyskandalen: Ferskdisk eller ferdigpakket? 

   Jacobsen, Eivind (Oslo SIFO, 2003)
   Nummer: 7-2003
  • Tillitens triangler 

   Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2005)
   Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta matvaresikkerheten. Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta ...
  • Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no 

   Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid (Oslo, SIFO, 2003)
   Dette prosjektet er et samarbeid mellom nettreiseselskapet Reisefeber.no og SIFO (Statens institutt for forbruksforskning). Prosjektets ho-vedmål er å utvikle et nytt forretningskonsept for det internettbaserte reisebyrået ...
  • Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt over tilnærminger, modeller, verktøy og metoder for oversiktsarbeidet innen folkehelse - basert på norske og internasjonale kilder og erfaringer. Utgangspunktet er folkehelseloven som ...
  • Tilpasset opplæring for et inkluderende klasserom 

   Ahmed, Dalsooz (OsloMet, 2018-04)
   Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for all undervisning i skolen, det inkluderer også undervisning i mat og helsefaget. Tilpasset opplæring er en rett alle elever har krav på i samsvar med sine evner og ...
  • Tiltak mot kjønnslemlestelse 

   Lien, Inger-Lise (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Evalueringen vurderer om tiltakene i OK-prosjektet har bidratt til måloppnåelse, effekter og konsekvenser, om brukerperspektivet er kommet fram, og om prosjektet har nådd sine målgrupper.
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom 

   Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   På midten av nittitallet gikk stat og kommune sammen om et ti-årig program for å bedre levekårene for befolkningen i bydelene Sagene, Grö¼nerløkka og Gamle Oslo gjennom Handlingsprogram Oslo indre øst. Handlingsprogrammet ...
  • TIP : bred bakgrunn for mange yrker - en utfordring både i læreplanarbeidet og skolehverdagen 

   Nore, Hæge (2008)
   Både Kvalitetsutvalget (NOU 2003:16) og St.meld. nr 30 (2003-2004) la sterke føringer for tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Det har vært mange og lange debatter med partene i arbeidslivet for å sikre at ...
  • TIP : nytt utdanningstilbud krever nye tilnærminger 

   Nore, Hæge (2008)
   I denne artikkelen vil jeg gå nærmere inn på skolehverdagen – på behovet for virkelig å ta i bruk det mulighetsrommet som læreplanverket i Kunnskapsløftet gir. Ikke som mulighet til å ”gjøre det vi alltid har gjort”, men ...
  • Tipsbruk i journalisters arbeid. En undersøkelse av tipsets betydning for journalistikken. 

   Idsøe, Rikke Margrethe Etholm (HiOA, 2017)
   På et morgenmøte i TV 2s nettredaksjon høsten 2016 hører jeg på at dagens nyhetssaker blir diskutert. Det er et vidt spenn av områder som tas opp, med alt fra dekning av løpende nyhetshendelser til en morsom video som er ...
  • Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser 

   Demiri, Aisha Synnøve; Gundersen, Tonje (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   Rapporten handler om foreldres erfaringer med det offentlige tjenestesystemet når de har barn med nedsatt funksjonsevne. Rapporten består av en litteraturgjennomgang fra utvalgte land publisert i perioden 2009–2015 samt ...
  • Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

   Gundersen, Tonje; Madsen, Christian; Winsvold, Aina (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2014)
   The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs commissioned NOVA to do this study. The purpose of the study is to provide improved and updated knowledge about services to people with disabilities who are ...
  • To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn - fører det til integrering? 

   Nergård, Trude B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Hvilken betydning har det for familier med innvandrerbakgrunn å få tilbud om fire timer barnehage de to siste årene før skolestart? Bidrar det til økt integrering? Disse spørsmålene er utgangspunktet for evalueringen som ...
  • To må man være 

   Sandlie, Hans Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   Til tross for forholdsvis store endringer i livsløpsmønstre og i rammebetingelsene på boligmarkedet, er det forbløffende stor grad av kontinuitet i ungdommens boligønsker og boligvalg. På 1990-tallet var den mest markante ...
  • To tårn, to ledere 

   Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
   Prosjektet har undersøkt ordførerens representasjonsrolle innenfor den modellen for kommunal parlamentarisme som er vokst fram i Oslo kommune, særlig fordelingen av representasjonsoppgaver mellom ordføreren og byrådslederen.
  • Toppidrettsutøveres evner til å lykkes videre i arbeidslivet. Hvilke erfaringer tar tidligere toppidrettsutøvere med seg i arbeidslivet ifølge dem selv? 

   Svendsen, Martine Haneng; Godø, Ingrid (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Oppgaven forsøker å belyse om idrettsutøvere har noen positive mentale egenskaper de kan ta med seg i en karriere innen næringslivet, og eventuelt beskrive hvilke egeneskaper dette er. Oppgaven vil beskrive ulike aspekter ...
  • Tospråkling tjenesteyting 

   Skålnes, Sigrid; Gaski, Margrete (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, ...
  • TotAl-gruppen 

   Johnstad, Tom; Leirvik, Birgit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2006)
   Rapporten fokuserer på fremveksten av og omstillingen innen bedriftsnettverket TotAl-gruppen, som har sin basis på Toten og Gjøvik-regionen og innen lettmetallbearbeidende bedrifter. Den tar opp nettverkets historie, ...
  • Tracing UMAs' families 

   Danielsen, Kirsten; Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   In Norway, tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers is politically anchored in chapter 8 of Stortingsmelding no. 17 (2000-2001) from (KRD 2001). The then sharp increase in the numbers of UMAs ...
  • Trade not aid 

   Vramo, Lill Margrethe (Oslo, SIFO, 2006)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i en konkret handelsbevegelse mellom et selskap i Sør - Asia og et selskap i Norden, og er i så måte en studie av globalisering i det 21. århundre. I nettopp denne handelsbevegelsen følger ...