Now showing items 21-40 of 2288

  • Alkoholberusede pasienter med traumatisk hodeskade - en prehospital utfordring 

   Ringen, Julie; Sjølie, Anne Marte (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Alkohol kan ha samme effekt på pasienters bevissthet som alvorlige hodeskader. Det er derfor en utfordring for helsepersonell å klassifisere hodeskader hos pasienter som samtidig er beruset. Relevante klassifiseringsverktøy ...
  • Alkoholforebygging fra ung til ung 

   Moshuus, Geir (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2005)
   Denne rapporten er en evaluering av Juventes rusforebyggende prosjekt "FRISTIL" hvor niendeklassinger over hele landet går på intensive kurs over fire dager. Etter selv å ha vært på kurs drar deltakerne tilbake til skolen ...
  • All European countries are not the same. he Dublin Regulation and onward migration in Europe 

   Takle, Marianne; Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015)
   This report describes a Dublin System on the brink of a major crisis. The report examines the significance of the Dublin Regulation for the onward migration of asylum seekers within Europe, based on data collected in Norway, ...
  • Alltid i mine tanker. En oppgave om hvordan sosialarbeideren i skolen kan støtte ungdom som sørger 

   Sviggum, Silje Christine (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   En oppgave om hvordan sosialarbeideren i skolen kan støtte ungdom som strever med sorg. Oppgaven tar for seg hva sorg er, ulike sorgreaksjoner og faktorer som kan påvirke sorgen. Den tar også for seg hva sosialt arbeid er ...
  • Alminneliggjøring av reiseformidleres nettjenester 

   Borch, Anita (Lysaker, SIFO, 2000)
   Økt økonomisk velferd, mer ferie og fritid, samt økt forbruk av reise- og opplevelsesorienterte tjenester gir reiselivsformidlere håp for framtiden. Samtidig setter mer individuelle forbrukerpreferanser, økt konkurranse ...
  • ALS, angst og livskvalitet - ALS, anxiety and quality of life : hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av angst og bidra til bedre livskvalitet hos ALS pasienter? 

   Delpage, Fanny Anne-Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-03)
   Bakgrunn: Amyotrofysk lateral sklerose er en fatal degenerativ nevrologisk sykdom som gir store funksjonssvikt. ALS-pasienter opplever ofte utrygghet for fremtiden og er ofte bekymret og redde på grunn av døden og tapet ...
  • Alternative kompensasjonsordninger for næringslivet med vekt på lønnsutgifter – anslagsvise beregninger av fordelings- og insentiveffekter 

   Markussen, Simen; Natvik, Gisle J; Wulfsberg, Fredrik (2020-05-27)
   Kompensasjonsordningen for å dekke deler av bedrifters faste kostnader svekker samtidig insentivene for å opprettholde økonomisk aktivitet, og gjennom det, sysselsetting. I dette notatet studerer vi alternative innretninger ...
  • . Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. Bolig i det aldrende samfunnet 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne 

   Hvinden, Bjørn; Halvorsen, Rune (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   This report maps and compares contrasting models for labour market inclusion of persons with disabilities in selected European countries (Belgium, Denmark, Germany, Netherlands, Sweden, and the United Kingdom) and the ...
  • Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting 

   Smette, Ingrid (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2004)
   Summary This study explores how adolescents understand concepts relating to sexual exploitation and abuse. Furthermore, it investigates their perceptions of youths’ and adults’ different roles in relationships that the ...
  • Ansvarsfordeling til barns beste? 

   Solberg, Anne; Gundersen, Tonje; Farstad, Gunhild R. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   This report aims to contribute to the hitherto scarce knowledge of disabled children and young people who are under the auspices of the child protection services. What characterizes their situation? What are their and their ...
  • Antibiotika - En prehospital livredder? 

   Afifeh, Omar Abu; Tellefsen, Simen; Grendahl, Eirik Auran (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Bakgrunn: Sepsis er en akutt inflammasjonsreaksjon som er ute av kontroll. Sepsis utløses av infeksjoner, men kan også utløses av andre årsaker som pankreatitt, brannskader og traumer. Tilstanden kan deles opp i 3 ...
  • Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

   Sørensen, Bjørg Aase; Dahl-Jørgensen, Carla; Skogstad, Anders (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
   Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...
  • Arbeid og psykisk helse 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Storbysatsingen er et prosjekt som Steen, Arild Henriktet våren 2005 og har vært en del av Aetat sin innsats finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet er underlagt etatens satsing på arbeid og psykisk ...
  • Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke 

   Lau, Bjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Undersøkelsen viser at Den norske kirke har engasjerte og dedikerte arbeidstakere, der de fleste, nesten 90 prosent, svarer at de mottar anerkjennelse, respekt og støtte fra sine kolleger og overordnede. Samtidig viser ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingsevne 

   Falkum, Eivind; Solberg, Anne Grethe (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeids­givernes inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrela­sjons­analyse av hva ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser. Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»? 

   Vedeler, Janikke Solstad; Evensen, Miriam; Ugreninov, Elisabeth; Haug, Are (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
   Dette notatet er første delrapportering fra prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV». Notatet belyser hva som kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med ...
  • Arbeidsgiverlos - Underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet AFI, 2010)
   Pilotprosjektet ”Arbeidsgiverlos” (2009–2012) i NAV skal utvikle en veilednings- og oppfølgingstjeneste for arbeidsgivere med ansatte som har psykiske helseproblemer. Arbeidsgiverlos er ansatt ved NAV Arbeidslivssenter og ...
  • Arbeidsgiverlos – lederstøtte i arbeidet med psykiske helse på arbeidsplassen 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Brøgger, Benedicte; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   AFI har evaluert forsøksordningen med arbeidsgiverlos i NAV Arbeidslivssentre i syv fylker. Forsøksordningen hadde oppSteen, Arild Henrikt i 2009 og ble avsluttet i 2012.
  • Arbeidsgiverperspektiver på inkludering 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Forskning har vist at økt bruk av vanlige virksomheter som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering er nødvendig for å få til økt inkludering av grupper som er marginale på arbeidsmarkedet. Prosjektet er basert ...