Now showing items 1540-1559 of 2303

  • På hvilke måter har Sykkelprosjektets innlemming i Bymiljøetaten påvirket Sykkelprosjektets evne til å gjennomføre sitt oppdrag? 

   Solomon, Isak (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne oppgaven ønsker å svare på problemstillingen: På hvilke måter har Sykkelprosjektets innlemming i Bymiljøetaten påvirket Sykkelprosjektets evne til å gjennomføre sitt oppdrag. For å svare på denne problemstillingen ...
  • På hvilken måte fungerer partnerskapet NAV - kontor i henhold til teori om samstyring? 

   Sigurjonsson, Sergii (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Offentlig sektor har vært et omdiskutert tema gjennom alle år. De siste årene har den også vært gjenstand for store reformer. Storvik påpeker at formålet med reformer har vært å imøtekomme stadig økende forventninger blant ...
  • På hvilken måte påvirker leders atferd arbeidstakeres motivasjon? 

   Dunseth, Else Katrine (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne bacheloroppgaven handler om motivasjon i arbeidshverdagen. Motivasjon som tema er stort og komplekst, og påvirkes av mange variabler. Selve definisjonen av ordet kan beskrives som en indre psykologisk prosess som ...
  • På seniorvis 

   Hilsen, Anne Inga; Olsvik, Vigdis Mathisen; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Høsten 2006 ble det Steen, Arild Henriktet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med ...
  • På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-09)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
  • På ubestemt tid 

   Johannessen, Katja; Dyb, Evelyn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Prosjektet kartlegger kommunenes bruk av midlertidige botilbud samt kvaliteten i disse, gjennom en survey til et utvalg kommuner og midlertidige botilbud. I tillegg til å gi en oversikt over bruken av midlertidige botilbud ...
  • På vei mot en integrert velferdsforvaltning? 

   Andreassen, Tone Alm; Drange, Ida; Thune, Taran; Monkerud, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum ...
  • På vei mot en ny region? 

   Finsrud, Henrik; Hildrum, Jarle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Dersom regjeringen Stoltenbergs tydelig uttalte intensjon i Soria Moria-erklæringen blir en realitet, går det mot etablering av et nytt folkevalgt regionnivå fra 2010. Fylkeskommunen som vi i dag kjenner den forsvinner, ...
  • På vei til egen bolig 

   Dyb, Evelyn; Haug, Marit; Johannessen, Katja (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet hadde fem konkrete resultatmål som skulle nås i løpet av prosjektperioden. Rapporten gir en vurdering av måloppnåelse i strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, ...
  • På vei til jobb? 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Regjeringen la høsten 2002 fram Tiltaksplan mot fattigdom. Ett av hovedtiltakene i denne var en satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak overfor langtidsmottakere av sosialhjelp. Målgrupper for denne satsingen er unge, ...
  • På vei ut? 

   Halrynjo, Sigtona (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Syv prosent av arbeidstakerne tror det er sannsynlig at de vil være utenfor arbeidslivet om fem år – av andre grunner enn alderspensjon og utdanning. Dette kommer frem i dette notatet av seniorforsker Halrynjo, Sigtona ...
  • Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter : hvordan kan sykepleier møte og ivareta pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter på sykehus? 

   Myhre, Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn: Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter kan utsettes for store følelsesmessige belastninger og omfattende stress. Samtidig kan de være en viktig ressurs og av betydning for pasienten. Hensikten med ...
  • Pedagogikkfaget og norsk lærerutdanning 

   Telhaug, Alfred Oftedal (Høgskolen i Oslo, 2008)
   Foredrag holdt ved lanseringen av ”Pedagogikken i reformene - Reformene i pedagogikken”, festskrift til Peder Haug, Senter for profesjonsstudier mandag 25.august 2008.
  • Pengespill og dataspill 

   Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne Bang; Frøyland, Lars Roar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   This report addresses gambling and video gaming among Norwegian adolescents. One aim was to determine the extent to which gambling and video gaming are stable phenomena over time. We also aimed at finding reasons why some ...
  • Pengespill og dataspill 

   Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne Bang; Frøyland, Lars Roar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   This report addresses gambling and video gaming among Norwegian adolescents. One aim was to determine the extent to which gambling and video gaming are stable phenomena over time. We also aimed at finding reasons why some ...
  • Personlig kompetanse i relasjonsarbeid med ungdom ved barnevernsinstitusjon 

   Alaei, Neda (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   I løpet av mitt utdanningsforløp i barnevernspedagogens yrkesfelt har jeg vært utplassert som student ved ulike barnevernsinstitusjoner. Disse utplasseringene har hatt utgangspunkt i at jeg ønsker å jobbe med miljøterapi ...
  • Perspektiver og erfaringer: Styring av og ledelse i kommunalt organiserte samarbeid 

   Holmen, Ann Karin T.; Hanssen, Gro Sandkjær (IRIS, 2013)
   Denne rapporten er en delleveranse til KS FoU prosjektet «Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap». Denne rapporten oppsummerer sentrale bidrag i litteraturen. Vi viser videre til prosjektrapporten IRIS ...
  • Physical Planning and Institution Building 

   Tesli, Arne (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   This report documents lessons learned of the project Physical Planning and Institution Building (PPIB) in Palestine, which was carried out with Norwegian support during the period January 1995 - March 2008. The primary ...
  • Pipe losses : A numerical study using Computational Fluid Dynamics 

   Ørvik, Eskil Bro; Borgen, Kjell Løvtangen (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
   This report contains the results from the simulations done in STAR-CCM+ to predict pipe losses, including a validation case with straight smooth/rough pipes, and smooth pipes with 90 degree bends. Results show excellent ...
  • Piracy in the greater Gulf of Aden 

   Hansen, Stig Jarle (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   This report explores several of the most commonly stated causes of Somali piracy, as well as the history and structure of Somali piracy, showing that piracy is rather a spatiotemporal and geographically con-strained ...