Now showing items 1500-1519 of 2303

  • Oppfølging av ungdom i NAV 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Dette heftet er bestilt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å gi lett tilgjengelig kunnskap til ansatte i NAV. Målet er å gi konkrete råd og tips for oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor. Vi håper ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   One of the major goals in Norwegian education policy is to improve the completion rate in upper secondary education. In 2011 the Government initiated a large-scale three-year effort – Ny GIV. The overarching goal is to ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oppfølgingsundersøkelse om ansettelse av funksjonshemmede i staten 

   Bull, Helga; Andreassen, Tone Alm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Dette notatet gir et bilde av hvordan statlige virksomheter jobber med å rekruttere flere personer med nedsatt funksjonsevne. Notatet er basert på en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg statlige virksomheter. ...
  • Oppgavefordelingen mellom 1.- og 2. linjetjenesten 

   Brevik, Ivar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   @import url(http://www.nibr.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); Rapporten dokumenter mulige oppgaveforskyvning mellom spesialisthelsetjenestene og de kommunale pleie- og ...
  • Opprinnelsesmerking av mat 

   Bjørkum, Ellen (Lysaker, SIFO, 1999)
   Målsettingen med denne studien er å oppnå bedre innsikt i og forståelse av forbrukerens oppfatninger og tanker om opprinnelses-merking av mat generelt og kjøtt spesielt. Spørsmålet om opprinnelsesmerking av kjøtt er ...
  • Opprinnelsesmerking av norsk ull 

   Vittersø, Gunnar; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Kviseth, Kjersti (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   Hensikten med denne rapporten er å undersøke mulighetene for en opprinnelsesmerking av norsk ull. Et slikt merke kan bidra til økt bevissthet og oppmerksomhet om norsk ull både blant produsenter og forbrukere, og dermed ...
  • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA/OsloMet, 2020)
   I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
  • Oppvekststedets betydning for barn og unge 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke ...
  • Optimal analgesi av nyresteinskolikk: morfin versus NSAIDs 

   Antonsen, Mathias; Buchman, Benjamin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Problemstilling: ”Hvordan kan man som paramedic oppnå optimal analgesi hos pasienter med symptomer på nyrestein? En sammenligning av morfin og NSAID”. Bakgrunn og hensikt: Det viser seg at nyrestein behandles ulikt både ...
  • Optimal regulatory policies for charging of electric vehicles 

   Greaker, Mads (Oslo Business School, Oslo Metropolitan University, 2020-10-30)
   Electric vehicles (EVs) and their associated charging stations are characterized by indirect network effects. Indirect network effects may imply too slow adoption of a new good that improves welfare. Today, there are at ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
  • Organisasjonskultur i fusjonsprosesser. En konsekvensanalyse 

   Hoel, Dennis Kristoffer (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne oppgaven tar for seg en pågående fusjons og omstillingsprosess som har vart i fem år. Fusjonen er resultat av et oppkjøp gjort av et multinasjonalt konsern, org. A, av en mindre privat bedrift i Norge, org. B. Første ...
  • Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser 

   Thune, Taran; Enehaug, Heidi (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Denne litteraturstudien presenterer utdrag av de senere års internasjonale bidrag til organisasjons- og arbeidsmiljøforskningen innen feltet fusjoner og oppkjøp. Forsk­nings­bidragene som er gjennomgått er av varierende ...
  • Organisational commitment among public and private sector professionals 

   Mastekaasa, Arne (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Public sector workers are partly portrayed as highly motivated and with relatively altruistic values, and partly as lazy and opportunistic. This paper compares the level of organisational commitment in professional groups ...
  • Organisatoriske utfordringer knyttet til en fusjon: hvordan avdekke og forebygge motstand mot endring i en fusjonsprosess 

   Faye-Schjøll, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne oppgaven søker å svare på følgende problemstilling; "Hvilke utfordringer kan oppstå ved foreningen av to eller flere ulike styresett, arbeidstradisjoner og organisasjonskulturer i kjølvannet av en allerede gjennomført ...
  • Organisering av uorganiserte 

   Steen, Arild Henrik; Nergaard, Kristine; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Et utvalg nedsatt av hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, ...
  • Organisering for helhetlig tjenesteyting 

   Andreassen, Tone Alm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Dette notatet ser på hvordan de lokale NAV-kontorene operasjonaliserer målet om helhetlig og brukerrettet forvaltning til en organisatorisk struktur og i organisering av oppgaveløsningen. Hensikten med notatet har vært å ...
  • Organisering for velferd 

   Vabø, Mia (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2007)
   Avhandlingen baserer seg på to casestudier fra hjemmetjenesten gjennomført i 1994/95 og i 1999/2000, henholdsvis før og etter reformer inspirert av New Public Management (NPM) gjorde sitt inntog i tjenesten. Vabø undersøker ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   The social housing field can be characterized as fragmented. Firstly, the responsibility for different elements of social housing policy is often divided across multiple administrative units. Secondly, the social housing ...