Now showing items 1123-1142 of 2659

  • Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge 

   Heidenstrøm, Nina; Tangeland, Torvald (2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr.1 -2015  På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har SIFO  utviklet en metodikk for å beskrive og evaluere ...
  • Indikatorer for ny integreringslov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-16)
   Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
  • Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Per Medby (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2015)
   Rapporten består av en kunnskapsstatus og noen eksempelberegninger over hvordan bruken av boligsosiale virkemidler påvirker pris og kvantum i boligmarkedet og en drøfting av hva slags effekter disse markedsutslagene kan ...
  • Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Per Medby (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2015)
   Studien er utført av NIBR for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I denne andre fasen er det foretatt en empirisk analyse av de boligsosiale virkemidSchmidt, Lene virkning på pris, kvantum og eierandel i boligmarkedet. ...
  • Indiske minoriteter i Dar es Salaam 

   Ismaili, Zahra; Ahmed, Mubara; Mahmood, Mahwish (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
  • Individuell Oppfølging 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Individuell Oppfølging (IO) var et 2-årig prosjekt (2003-2005) for å prøve ut en modell som skulle øke overgangen til jobb blant yrkeshemmede arbeidssøkere. Prosjektet ble ledet av Aetat Sarpsborg, hovedkontor for Østfold. ...
  • Individuell Oppfølging 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Individuell Oppfølging (IO) var et 2-årig prosjekt (2003-2005) for å prøve ut en modell som skulle øke overgangen til jobb blant yrkeshemmede arbeidssøkere. Prosjektet ble ledet av Aetat Sarpsborg, hovedkontor for Østfold. ...
  • Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid 

   Annlaug Bragdø; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Prosjektet ”Overganger, samarbeid og koordinering” (OSK) ble gjennomført 2009 – 2012 og var knyttet til skolefrafallsproblematikk i Lindesnesregionen. Prosjektet var finansiert av NAV Farve, med delfinansiering fra ...
  • Industrialisering av trehusproduksjonen 

   Schmidt, Lene (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Formålet med prosjektet har vært å kartlegge erfaringene med industrialisering av trehusproduksjonen. Hvorfot har noen lykkes , mens andre har feilet, og hva kan vi lære av erfaringene? Industrialiseringen er begrunnet med ...
  • INERREG IIIA - Nordkalotten og Kolarctic 

   Vigdis Nygaard; Lars Krogh; Sverre Høifødt; Olli Aulaskari; Pentti Malinen (OSlo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Som et ledd i utarbeidelsen av nye Interreg-programmer for 2000-2006 ble forskere engasjert for å gjøre en forhåndsevaluering av arbeidet. Forskerne deltok i en interaktiv prosess med programutviklerne og skriverne, der ...
  • Influensavaksinen : sykepleierens forebyggende funksjon og egenvaksinasjon - et etisk dilemma? 

   Hole, Ole Henrik; Moi, Erik Fjelland (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Bakgrunn: Sykepleiere har en viktig forebyggende funksjon. Allikevel har vaksinasjonsraten mot influensa blant helsepersonell, der sykepleiere utgjør den største gruppen, holdt seg lav over lang tid på tross av ...
  • Informasjon, kommunikasjon og forebygging 

   Sidsel Sverdrup; Bergljot Baklien (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Rapporten evaluerer undervisnings- og veiledningsmateriell om spiseforstyrrelser som er sendt ut til alle landets grunn- og videregående skoler, og til skolehelsetjenesten. Sentrale spørsmål er om det har vært kjent, brukt ...
  • Infrastruktur gjør forskjell 

   Johansen, Steinar; Frants Gundersen; Harald Furre; Bjørn Brastaad; André Flatnes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   Denne rapporten evaluerer SIVA som helhet. Effektene i forhold til virksomhetens hovedmål og delmål er også evaluert. Gjennomgående får SIVA gode skussmål og vurderes som en viktig pådriver i utviklingsprosesser. Selskapet ...
  • Infrastruktur og investeringer 

   Per Medby; Stig Karlstad (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Sentralisering innbærer utfordringer knyttet til tilpasning av infrastruktur i både vekstkommuner og nedgangskommuner. Tregheter i tilpasningen kan medføre at kommuner har en kapitalbeholdning som ikke er tilpasset ...
  • Inkasso i Norden 

   Tufte, Per Arne (Oslo, SIFO, 2007)
   Nummer: 6-2007
  • Inkasso i Norden 

   Tufte, Per Arne (Oslo, SIFO, 2007)
   Nummer: 6-2007
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Tettere samarbeid mellom tjenestene og god oppfølging gir bedre grunnlag for inkludering av utsatt ungdom i skole eller arbeid. Første delrapport viser at det kan være fornuftig å etablere regelmessig samarbeid både på ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid - 2 

   Frøyland, Kjetil; Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid rettet mot utsatt ungdom i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to nye prosjektområder ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid - 2 

   Frøyland, Kjetil; Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid rettet mot utsatt ungdom i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to nye prosjektområder ...
  • "Inkludering og språkforståelse" 

   Rysst, Mari (Oslo, SIFO, 2009)
   Denne rapporten evaluerer kurs for innvandrerkvinner i Bydel Alna i Oslo. Kurset ble arrangert av Stiftelsen Betanien i samarbeid med Alna Bydel og heter ” Inkludering og Språkforståelse”. Tilknyttede prosjekter ...