Now showing items 2063-2082 of 2296

  • Uformell økonomi 

   Skatland, Sebastian Blystad; Andersen, Anton Pettersen; Myklebust, Henrik Dypvik; Romundstad, Lars Nesset; Gøtestam, Benjamin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Til vårt feltarbeid i Otjiwarongo, Namibia valgte vi temaet uformell økonomi. Vi visste på forhånd at den uformelle sektoren i regionen var stor. Mer presist hadde vi et ønske om å se nærmere på hvordan arbeidsforholdene ...
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Ugripelig ung 

   Lien, Inger-Lise (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Rapporten er basert på intervjuer av innvandrerorganisasjoner, menigheter og nøkkelpersoner i det somaliske og pakistanske miljøet i Oslo, samt forskning og erfaringer gjort under arbeid med prosjekter finansiert av ...
  • Ukeblader, innsamling og analyse 

   Hauge, Benedicte (Oslo, SIFO, 2008)
   Bakgrunnen for notatet er tilslaget på Forskningsråd-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” som SIFO fikk i 2008 i samråd med Centrum for konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg ...
  • Ulike valg når barn omtales - Hvordan Valdres-saken ble fremstilt i riksavisen Dagbladet og lokalavisene Budstikka og Valdres 

   Brennemo, Pernille (HiOA, 2017)
   Hvordan fremstilles Valdres-saken i riksavisen Dagbladet sammenlignet med lokalavisene Budstikka og Valdres? Nylig ble åtte av tilsammen elleve innklagde medier felt i Pressens Faglige Utvalg når det gjaldt pressedekningen ...
  • Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? 

   Bakken, Anders (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   This is the first report from NOVAs contribution to the ongoing evaluation of the Knowledge Promotion reform, initiated by the Ministry of Education and Research and organised and financed by the The Norwegian Directorate ...
  • Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Øien, Henning; Bratt, Christopher (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   In this study, we have investigated the shortage of nurses in nursing homes and home care services. Several data sources document a large shortage of nurses in the daily operation of these long-term care services. A survey ...
  • Underernæring hos eldre demenspasienter i hjemmesykepleien 

   Berget, Ingrid (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn for oppgaven: Jeg har jobbet i hjemmesykepleien i flere år, og sett at underernæring er en vanlig utfordring. Rundt 78000 mottak hjelp fra hjemmesykepleien. Ca. 10% av disse anslås å være underernært. Samtidig ...
  • Underernæring hos sykehjemsbeboere : sykepleierens forebyggende rolle 

   Wøien, Margrete (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn for oppgaven: Temaet for oppgaven ble valgt fordi det er kjent at eldre som bor på sykehjem har en større risiko for å bli underernært, og en for høy prosentandel lider av underernæring (Helsedirektoratet, 2010). ...
  • Underernæring ved kreftsykdom. Hvordan kan sykepleier bidra til å primærforebygge underernæring hos kreftpasienter som gjennomgår cytostatikabehandling? 

   Andresen, Eline Alvilde; Haaland, Marianne (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn for oppgaven: Hvert år oppstår det over 30 000 nye krefttilfeller i Norge. Underernæring er den vanligste sekundærdiagnosen ved kreftsykdom, og er et vedvarende problem innen norsk helsevesen. Nærmere 30% er i ...
  • Underholdning med bismak 

   Rossow, Ingeborg; Hansen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i Norge er svært begrenset, og det har vært gjort lite systematisk forskning på dette feltet i Norge. Gjennom det siste tiåret har omfanget av pengespill i Norge økt voldsomt; ...
  • Understanding Financial Well-Being and Capability 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oslo: Consumption Research Norway SIFO, 2018)
   This report offers a working definition, a revised conceptual model and a comprehensive analysis of ‘financial well-being’. It builds on our previous study of the phenomenon ( Kempson, Kinney, Poppe, SIFO Project note ...
  • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
  • Underveisrapport fra prosjektet Gravide i handelsnæringen 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
  • Unemployment in a Segmented Labour Market? 

   Stavik, Trine; Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Compared to other OECD countries Norway has experienced low unemployment rates during the last twenty years, but the youth to adult unemployment ratio has been among the highest in the OECD. This can be an indication of ...
  • Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   Rapporten er en analyse av Grorud-ungdommenes levekår. Den tar for seg skole-, fritids- og familiesituasjonen, med særlig fokus på: 1) trivsel, fornøydhet og trygghet, 2) problem- og risikoatferd, 3) rusmiddelbruk og 4) ...
  • Ung i Frogn 

   Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
  • Ung i Frogn 2009 

   Sodeland, Jan Eivind Brekke (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Frogn kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført våren 2009 blant ungdomsskoleelever i kommunen. Samlet deltok 484 ungdommer - de fleste var i alderen 13-16 år da ...
  • Ung i Lørenskog 2009 

   Sodeland, Jan Eivind Brekke (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Lørenskog kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført våren 2009 blant ungdomskoleelever og elever på Vg1 i videregående skole. Samlet deltok 776, der de fleste var ...