Now showing items 1520-1539 of 2288

  • ”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser 

   Hornmoen, Harald (2013)
   Studien er analyse av hvordan et utvalg norske aviser (papiraviser) representerte og konstruerte svineinfluensaen og trusselen knyttet til denne i to kritiske faser i sykdommens utviklingsforløp. Den første fasen var da ...
  • Parabolens betydning for identifisering og tilhørighet blant innvandrere i Norge 

   Lillebø, Kjersti; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2010)
   Denne rapporten tar for seg medie- og teknologibruk blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Et hovedutgangspunkt har vært å se på hvordan fjernsynet benyttes i hverdagen, med et særskilt fokus på bruk av satellittmedierte ...
  • Parents socioeconomic status and children's academic performance 

   Hassan, J.E. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   This paper investigates the relationship between parents socioeconomic status and their childrens performance at school. Proxies used for parents socioeconomic status are their educational level, employment and cultural ...
  • Partnerskap for karriereveiledning 

   Helgesen, Marit; Feiring, Marte (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   Rapporten kartlegger partnerskap for karriereveiledning i tre fylker, Akershus, Nordland og Telemark. Det avdekkes forskjeller med hensyn på hvilke aktører som er medlemmer i partnerskapene, hvordan de finansieres og styres. ...
  • Partssamarbeidets kompetanseeffekter 

   Underthun, Anders; Drange, Ida; Borg, Elin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus vurderer i denne rapporten Forbundet for Ledelse og Teknikks (FLT) tariffestede støtteordning til etter- og videreutdanning (opprettet av FLT og NHO i ...
  • Partydop og ungdomskultur 

   Vestel, Viggo; Rossow, Ingeborg (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   Tradisjonelt har man gjerne knyttet ungdoms narkotikabruk til en belastet bakgrunn, psyko-sosiale problemer eller liknende. Trolig er bruk av partydop også knyttet til en subkulturell orientering, hvor rusmiddelbruk inngår ...
  • På egne ben 

   Hellevik, Tale (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2005)
   The doctoral thesis has two main topics: How does the transition from childhood and reliance on parents to independent adulthood take place for young Norwegians? Furthermore, in todayö‚'s comprehensive Norwegian welfare ...
  • På grensen til samarbeid 

   Gundersen, Frants (Oslo: Norsk insitutt for by- og regionforskning, 2008)
   Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse om samarbeid mellom bedrifter og landegrense i Skandinavia. Den peker på at samarbeid er relativt utbredt og først og fremst knyttet til bedriftenes verdikjerne. ...
  • På hvilke måter har Sykkelprosjektets innlemming i Bymiljøetaten påvirket Sykkelprosjektets evne til å gjennomføre sitt oppdrag? 

   Solomon, Isak (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne oppgaven ønsker å svare på problemstillingen: På hvilke måter har Sykkelprosjektets innlemming i Bymiljøetaten påvirket Sykkelprosjektets evne til å gjennomføre sitt oppdrag. For å svare på denne problemstillingen ...
  • På hvilken måte fungerer partnerskapet NAV - kontor i henhold til teori om samstyring? 

   Sigurjonsson, Sergii (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Offentlig sektor har vært et omdiskutert tema gjennom alle år. De siste årene har den også vært gjenstand for store reformer. Storvik påpeker at formålet med reformer har vært å imøtekomme stadig økende forventninger blant ...
  • På hvilken måte påvirker leders atferd arbeidstakeres motivasjon? 

   Dunseth, Else Katrine (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne bacheloroppgaven handler om motivasjon i arbeidshverdagen. Motivasjon som tema er stort og komplekst, og påvirkes av mange variabler. Selve definisjonen av ordet kan beskrives som en indre psykologisk prosess som ...
  • På seniorvis 

   Hilsen, Anne Inga; Olsvik, Vigdis Mathisen; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Høsten 2006 ble det Steen, Arild Henriktet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med ...
  • På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-09)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
  • På ubestemt tid 

   Johannessen, Katja; Dyb, Evelyn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Prosjektet kartlegger kommunenes bruk av midlertidige botilbud samt kvaliteten i disse, gjennom en survey til et utvalg kommuner og midlertidige botilbud. I tillegg til å gi en oversikt over bruken av midlertidige botilbud ...
  • På vei mot en integrert velferdsforvaltning? 

   Andreassen, Tone Alm; Drange, Ida; Thune, Taran; Monkerud, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum ...
  • På vei mot en ny region? 

   Finsrud, Henrik; Hildrum, Jarle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Dersom regjeringen Stoltenbergs tydelig uttalte intensjon i Soria Moria-erklæringen blir en realitet, går det mot etablering av et nytt folkevalgt regionnivå fra 2010. Fylkeskommunen som vi i dag kjenner den forsvinner, ...
  • På vei til egen bolig 

   Dyb, Evelyn; Haug, Marit; Johannessen, Katja (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet hadde fem konkrete resultatmål som skulle nås i løpet av prosjektperioden. Rapporten gir en vurdering av måloppnåelse i strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, ...
  • På vei til jobb? 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Regjeringen la høsten 2002 fram Tiltaksplan mot fattigdom. Ett av hovedtiltakene i denne var en satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak overfor langtidsmottakere av sosialhjelp. Målgrupper for denne satsingen er unge, ...
  • På vei ut? 

   Halrynjo, Sigtona (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Syv prosent av arbeidstakerne tror det er sannsynlig at de vil være utenfor arbeidslivet om fem år – av andre grunner enn alderspensjon og utdanning. Dette kommer frem i dette notatet av seniorforsker Halrynjo, Sigtona ...
  • Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter : hvordan kan sykepleier møte og ivareta pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter på sykehus? 

   Myhre, Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn: Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter kan utsettes for store følelsesmessige belastninger og omfattende stress. Samtidig kan de være en viktig ressurs og av betydning for pasienten. Hensikten med ...