Now showing items 1461-1480 of 2296

  • OAS-arbeid blant enslige mindreårige med midlertidig oppholdstillatelse 

   Andreassen, Marthe (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   I denne oppgaven har jeg belyst temaet om midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, og sett på hvordan barnevernspedagogen kan legge til rette for en opplevelse av sammenheng i ...
  • Observasjon og kartlegging av smerter hos kreftpasienter : hvordan bør en sykepleier observere og kartlegge smerte hos kreftpasienter under palliativ behandling? 

   Andreassen, Ida Elisabeth Aursland (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-03)
   Bakgrunn: Kreftpasienter i palliativ fase opplever unødvendig smerte. Hvordan sykepleieren kartlegger og observerer denne smerten, er med på å avgjøre om pasienten får god smertelindring. Høyere kunnskapsnivå hos sykepleieren ...
  • Den offentlege forvaltninga av reindrifta 

   Skålnes, Sigrid (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten presenterer ei undersøking av omdømme til den offentlege forvaltninga av reindrifta. Det er omverda til reindriftsforvaltninga, - offentlege institusjonar og private organisasjonar som har med eller kan tenkjast ...
  • Et offentlig rom for lokaldemokratiet? 

   Myrvold, Trine; Skålnes, Sigrid; Winsvold, Marte (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Mange offentlige rom benyttes bare til enveis kommunikasjon, og preges sjelden av åpen politisk meningsdanning. Politikerne fremstår oftere med en åpen og lyttende holdning enn innbyggerne. Innbyggerdeltakelse i offentlige ...
  • Offentlig samtale og debatt - markedsføring av arrangementer i folkebibliotek 

   Johnsen, Silje Falch (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   I denne oppgaven skal jeg se på markedsføring av arrangementer i folkebibliotek. Det blir stadig flere og flere arrangementer på bibliotekene som en følge av det nye leddet i ”Lov om folkebibliotek”. Folkebibliotekloven ...
  • ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte 

   Clausen, Sten-Erik; Gulbrandsen, Lars (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2004)
   Barnehage er barnevernets mest benyttede tiltak overfor barn i førskolealder. I forbindelse med innføring av kontantstøtten i 1998, ble det uttrykt bekymring for at det ville bli vanskeligere å komme til med dette tiltaket ...
  • Om å ta folk på alvor - kunnskapsløftet fra ord til handling: yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. FoU-rapport 2006/2008 

   Hartviksen, Marit Anne; Kversøy, Kjartan Skogly; Stålhane, Jan (Høgskolen i Akershus, 2010-11-24)
   Denne rapporten er en videreutvikling av FOU-rapporten som ble levert våren 2007 under navnet: Ny kurs … eller bare et nytt kurs. I samsvar med nye utfordringer og den naturlige utvikling aksjonsforskningsprosjektet har ...
  • Om brystkreft og fysisk aktivitet i sosialt arbeid 

   Aagesen, Inger Beate (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Kreft er en sykdom som rammer over 30.000 personer hvert år i Norge. Tall fra kreftforeningen viser at rundt 200 kreftformer rammer mennesker i alle aldre, hvor brystkreft er en av disse. 3415 kvinner fikk brystkreft i ...
  • Om framtidens forbruksvaner - et 30 års perspektiv 

   Slettemeås, Dag; Jacobsen, Eivind (Oslo, SIFO, 2014)
   Nummer: Fagrapport nr. 1-2014 Tilknyttede prosjekter Framtidens forbrukervaner
  • Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag 

   Ekspertgruppa om lærerrollen (Fagbokforlaget, 2016)
   I juli 2015 satte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ned en ekspergruppe for å se på lærerrollen. Ekspertgruppa har sett på lærerrollens utvikling og hva som kjennetegner den i dag. Til grunn for arbeidet ligger analyser ...
  • Om matkultur... 

   Amilien, Virginie (Lysaker, SIFO, 2000)
   Det har i 1999 foregått et omfattende arbeid i regi av Statens Landbruksbank/SND for å utvikle en handlingsplan for norsk matkultur. Takket være en betydelig kompetanse om matkultur og matvaner, har SIFO fått anledning til ...
  • Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste 

   Sjølyst, Silje Elfrida (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder ...
  • Omdømme og troverdighet 

   Jacobsen, Eivind (Oslo, SIFO, 2004)
   Nummer: 5-2004 Tilknyttede prosjekter Organiseringen av produktsikkerhet og –risiko i en internasjonalisert matvarehandel
  • Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens 

   Heggen, Kåre; Henriksen, Øystein; Terum, Lars Inge (Høgskulen i Volda, 2015)
   Målet med prosjektet var å følgje opp noko av det sentrale innhaldet i «Samspelsmeldinga» (nr. 13) – å samanlikne utdanningar og å utvikle meir kunnskap både om fagleg innhald og argumentasjon for og i mot, utdanningar med ...
  • Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet 

   Monkerud, Lars; Astrup, Kim; Nordvik, Viggo (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
   Prosjektet utarbeider nye statistiske definisjoner av å være «vanskeligstilt på boligmarkedet» på bakgrunn av en «kapabilitetstilnærming» (etter Amartya Sen). I sammenligninger med tidligere definisjoner (som ikke legger ...
  • Omlegging av bostøtten i 2009 

   Medby, Per (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten undersøker eventuelle endringer i kommunenes utgifter som følge av at den statlige bostøtteordningen ble utvidet i 2009. Tilknyttet prosjekt Evaluering av det kommunale finansieringsbidraget ved omlegging av ...
  • Omlegging av husholdningers avfallssystem 

   Oftebro, Vida Juul (Oslo, SIFO, 2013)
   Nummer: 2-2013
  • Områdeløft Ammerud 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette; Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet, 2016)
   Rapporten presenterer resultater fra en stedsanalyse på Ammerud gjennomført høsten 2016. Oppdraget var å identifisere eventuelle effekter som områdeløftet pa Ammerud har hatt for befolkningen sett opp mot hovedmål og ...
  • Områdeløft Trosterud og Haugerud 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om beboeres erfaringer med å bo i delbydel Trosterud høsten 2017. Undersøkelsen er en nullpunktsanalyse for Områdeløft Haugerud og Trosterud. Hensikten har vært å ...
  • Omsorg for eldre innvandrere 

   Ingebretsen, Reidun (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   As the older immigrant population in Norway is increasing, a crucial question is how to give elderly immigrants equivalent care services. The main aims of this project are to describe how the care services for elderly ...