Now showing items 1178-1197 of 2296

  • La oss snakke om seksualitet! : seksuell helse hos menn med kronsik hjertesvikt 

   Marklund, Sara Ulrika; Stokke, Ida Brustad (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan diagnosen kronisk hjertesvikt påvirker menns seksuelle helse både fysisk og psykisk. Vi ser på hvilken betydning det har for pasienten at sykepleier snakker om det grunnleggende behovet ...
  • Labour migration from Central Asia to Russia – State Management of Migration 

   Myhre, Marthe Handå (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   This report investigates the Russian state's management of labour migration from Central Asia. It explains recent law amendments and also brings in the perspective and experiences of relevant nonstate actors. What are the ...
  • Et lag rundt læreren 

   Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Kunnskapsoppsummeringen inngår som første leveranse i et prosjekt finansiert av Utdannings­direktoratet for å utvikle modeller for tverrfaglig/flerfaglig arbeid i skolen (et lag rundt læreren). Oppsummeringen består av 5 ...
  • Langt igjen? 

   Finnvold, Jon Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   The report documents findings from two separate empirical investigations. Chances of success Part I is based on a register study, using 1985 as a baseline year. What are the chances to succeed in the educational ...
  • Langtidseffekter av nasjonale utviklingsprogram 

   Skålnes, Sigrid; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild; Sørlie, Kjetil (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten evaluerer to nasjonale utviklingsprogram; Utkantprogrammet (1997-2001) og Tettstadprogrammet " Miljøvennlege og attrative tettstader i distrikta" (2001-2005). Programma vart finansierte av Kommunal- og ...
  • Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet. En empirisk analyse basert på levekårsundersøkelsen 2007 

   Medby, Per; Astrup, Kim (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Prosjektet skal avdekke kjennetegn med husholdninger som i lang tid leier bolig. Prosjektet anslår hvor mange langtidsleietakere som finnes. Det undersøkes også hvilke levekår langtidsleiere har. Tilknyttet prosjekt Økt ...
  • "Lav terskel, rask oppfølging" 

   Gaski, Margrete; Lie, Ivar (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er en evaluering av opprettelsen av ungdomsservicekontorer i de fire kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Tana i Indre Finnmark. Rapporten viser at kontorene har noe ulike aktivitetsprofil. Organiseringen ...
  • Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? 

   Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim; Nordahl, Berit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Fire prosent av beboerne i lavinnskuddsboliger bygget i perioden 2005-2008 misligholdt felleskostnadene i 2008. Rentenedgang vil bidra til å dempe fremtidige betalingsproblemer, mens større arbeidsledighet vil virke motsatt. ...
  • Låneopptak 1995-96. Husholdningenes atferd i lånemarkedet de siste to år 

   Poppe, Christian (Lysaker, SIFO, 1997)
   I det siste har spørsmålet om vi er på vei inn i en ny jappetid vært mye fremme i media. Parallelt med oppslag om sterkt økende boligpriser, stor aktivitet i lånemarkedet og vekst i det private forbruket, meldes det om ...
  • Låneopptak og betalingsproblemer. Husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-1998 

   Poppe, Christian (Lysaker, SIFO, 1999)
   Perioden 1995–98 var en markant oppgangstid for Norge, med både sysselsettingsvekst og reallønnsvekst. Den økonomiske krisen som innledet dette tiåret var et tilbakelagt stadium. Men så kom renteoppgangen høsten 1998, og ...
  • LEAN i solnedgang 

   Bygdås, Arne Lindseth; Falkum, Eivind (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Rapporten beskriver utviklingen av REC Herøya med vekt på de to siste årene før beslutningen om produksjonsstopp ble tatt i april 2012. Rapporten har to hensikter. Den skal for det første vise hvordan LEAN-konseptet ble ...
  • Learning methods - focus on reflective learning 

   Lappen, Reidun (Academy of special education publishing house, 2011)
   Social work is a practical profession, and the competence needed for a social worker is developed through practical and personal training in different working situations where learning takes place. Learning is always the ...
  • Learning methods - how to learn social work 

   Kokkersvold, Else (Academy of special education publishing house, 2011)
   Social work with marginalized persons in the local community - the experiences of Poland and Norway / Marynia Luszczynska and Reidun Lappen. Work in groups is useful when they are functional. In social work, you will often ...
  • Learning outcome in professional education: The influence of institutional and student characteristics 

   Aamodt, Per Olaf (Høgskolen i Oslo, 2005)
   This study aims at analysing how students’ learning outcome is affected by three sets of factors: students’ background, the teaching environment and students’ own effort and learning style. The analyses are based on a set ...
  • Ledelse og konflikthåndtering 

   Pedersen, Anette Haglund (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne bacheloroppgaven er temaet ledelse og konflikthåndtering. Undersøkelser på temaet peker på at konflikter er et aktuelt tema på norske arbeidsplasser, samt at norske ledere er konfliktsky og dårlig til å kommunisere. ...
  • Ledelse og lederutdanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste 

   Pettersen, Karen-Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester og på store samfunnsøkonomiske utfordringer (St.meld. nr. 47 ...
  • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

   Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
  • Leieboerorganisering i Norge 

   Medby, Per; Holm, Arne (Oslo:, 2011)
   Prosjektet analyserer organiseringen av leieboerne i Norge. Det står sentralt å undersøke hvorfor organiseringen er såpass lav. Vi vil undersøke leieboerorganisasjonenes situasjon pr i dag mht. økonomi, finansiering, ...
  • Leiemarkedet og leietakernes rettsvern 

   Annaniassen, Erling; Gulbrandsen, Lars (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Over tid har leiemarkedet i Norge endret karakter. Det er i dag først og fremst yngre og i noen grad eldre mennesker som bor til leie. Leieboligen har blitt et overgangsfenomen for de fleste yngre mennesker - et alternativ ...
  • Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn 

   Moseng, Bera Ulstein (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Rapporten om lesbiske og homofile innvandrere er basert på kvalitive data i form av livshistorieintervjuer samt kvantitive data hentet fra studien Ung i Norge 2002. En hovedkonklusjon i denne forundersøkelsen er at lesbiske ...