Now showing items 1020-1039 of 2296

  • Kalendergaver 2012 

   Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2012)
   Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold (godteri og annet) og selvlagde julekalendre med kalendergaver. Undersøkelsen viser at 57 % nordmenn oppga at ...
  • Kampen om lokalene 

   Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Lysaker, SIFO, 1998)
   I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...
  • Kan jeg stole på dette? - En kvantitativ undersøkelse av bachelorstudenters kildevurdering 

   Jenssen, Maria Lefdal (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Vi lever i dag i et informasjonssamfunn der tilgangen til informasjon er stor og ubegrenset. Vi får informasjon gjennom ulike kanaler, og informasjonen har ulike hensikter enten det er å informere oss eller å påvirke oss. ...
  • Kan noen hjelpe til med pisking og røring? 

   Helstad, Sigrid Knutsdatter (2004)
   Nummer: 2-2004 Tilknyttede prosjekter Tester av husholdsprodukter
  • Kan PRESEP-score være en god erstatter for qSOFA ved prehospital identifisering av voksne sepsispasienter? 

   Schibevaag, Kristian Camilo Rivedal; Årethun, Sondre Selmer (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Hensikt: Etter egne erfaringer, samtaler med kollegaer i tjenesten, og leste fagartikler, har vi fått inntrykket av at qSOFA virker dårligere enn ønsket. Hensikten med dette studiet er å sammenligne et annet verktøy ...
  • Kan vi bare være foreldre? Når barnet motsetter seg en smertefull prosedyre. 

   Sjåmo, Maren Baarsrud; Reinertsen, Margit Elise (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn: Tvang mot barn forekommer under prosedyrer i sykehus (Svendsen, Pedersen, Moen & Bjørk, 2017, s.9). Når et barn innlegges akutt i sykehus, skal sykepleieren pleie barnet og samtidig ivareta foreldrene. Med det ...
  • Kapnograf : kan det identifisere sepsis? 

   Betten, Emma Ingebrethsen; Røed, Susanne Holm (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Innledning: I denne oppgaven ser vi på effektiv identifisering av sepsis prehospitalt. Det er avdekket at prehospitalt helsepersonell er altfor dårlige til å oppdage pasienter med sepsis, og denne pasientgruppen er avhengig ...
  • Karriereveiledning i Nordland 

   Feiring, Marte; Helgesen, Marit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   Temaet for denne studien er et forsøk innen yrkes- og utdanningsveiledning i Nordland. Forsøket kan knyttes til to prosjekt: "Helhetlig yrkes- og utdanningsveiledning" som støttes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og ...
  • Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

   Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...
  • Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene 

   Bratt, Christopher; Jones, Ken; Nenseth, Vibeke (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis NIBR har gjennomført en underveisevaluering av det femårige, landsomfattende utviklingsprogrammet for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Undersøkelsen er i hovedsak basert på informantintervjuer ...
  • Kartlegging av boligmassen i Groruddalen 

   Guttu, Jon; Havnen, Eli; Koppen, Gro (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Hensikten med arbeidet har vært å få en oversikt over sammensetningen av boligmassen, dernest å peke på noen mulige sammenhenger mellom boligstrukturen og befolkningssammensetningen i Groruddalen. Arbeidet er basert på ...
  • Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune 

   Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Dyb, Evelyn (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Rapporten er en kartlegging av omfanget av bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Bergen kommune. I tillegg gir rapporten informasjon om årsaker til bostedsløshet i kommunen samt ser nærmere på bolig- og ...
  • Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune - pleie- og omsorgssektoren 

   Amble, Nina; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) har på vegne av Drammen kommune gjennomført en kartlegging av deltidsarbeid i pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema og har en ...
  • Kartlegging av ekstrautgifter 

   Roos, Gun; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Austgulen, Marthe Hårvik; Borgeraas, Elling (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   This report is about the educational opportunities for minor, unaccompanied asylum-seekers and children of asylum-seekers in Norway. The report is based on surveys to municipalities and counties and on interviews with ...
  • Kartlegging av statistikk om universell utforming og tilgjengelighet 

   Medby, Per; Denizou, Karine; Christophersen, Jon (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Prosjektet gir en oversikt over foreliggende statistikk av relevans for tilgjengelighet og universell utforming i nye og eksisterende bygninger og uteområder. Prosjektet forsøker å avdekke det som finnes av databaser, ...
  • Katalogens reise inn i framtida: Utfordringer og muligheter ved implementeringen av RDA som de nye, internasjonale katalogiseringsreglene 

   Gustavsen, Vibeke Oseth (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   I forbindelse med overgangen til de nye, internasjonale katalogiseringsreglene Resource Description and Access (RDA) i Norge har jeg gjennomført en kvalitativ studie supplert av et ekspertpanel som tar for seg de utfordringene ...
  • Kjemiskscreening av husstøvprøver 

   Sellaturai, Tharsana; Gebremariam, Finan Fitsum (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Det ble utført en kjemiskscreening av 26 husstøvprøver, kjørt på en GC-HR-QTOF MS ved en nontarget analyse. Dataene fra analysen er ekstrahert ved bruk av programmet Unknowns Analysis påkoblet til MS biblioteker som ...
  • Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2009)
   En stor andel av dagens mobilabonnenter er tilknyttet en abonnementstype som gjør det vanskelig for abonnenten å skifte abonnement. Samtidig har abonnentene liten kunnskap om mobilmarkedet, hvilke tjenester som tilbys til ...
  • Kjærlighet og traumebevisst omsorg. Arbeid med ungdom med komplekse traumer i barnevernsinstitusjon 

   Borud, Sara Linnea Tangen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Ungdom med komplekse traumer som følge av omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep og så videre, har gjerne behov som ikke nødvendigvis dekkes i et vanlig hjem, og blir derfor ofte plassert i institusjoner med ansatte som ...