Now showing items 933-952 of 2296

  • I år som i fjor – en landsrepresentativ studie av antatte julegavekostnader 2001 

   Borch, Anita (Lysaker, SIFO, 2001)
   Nummer: 24-2001
  • I hvilken grad kan sykepleie-pasient relasjonen påvirke håpet hos pasienter med kreft? 

   Samuelsen, Hedda von Krogh; Christensen, Siri (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn: Kreft er noe som rammer ca. 1/3 av den norske befolkningen. Vi har vært i praksis på steder hvor håp var en sentral del av behandlingen, og har selv synes det kan være utfordrende å prate med pasienter om. Vi ...
  • I verdens rikeste land 

   Saglie, Jo (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...
  • IBD-relatert fatigue : den usynlige plagen vi ikke kan unngå å legge merke til 

   Hanssen, Silje Malin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Oppgaven tar for seg det komplekse og multifaktorielle fenomenet IBD-relatert fatigue. Syn på helse og sykdom, samt livsutfordringer ved sykdommene; Identitet og egenverd og mestringsteorier, er vektlagt i oppgaven. ...
  • ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

   Svagård, Vegard; Huang, Lihong (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-11)
   Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...
  • ICT and employment 

   Hansen, Inger Lise Skog (Oslo: Fafo and Work Research Institute, 2009)
   The report is witten in a joint project between the Work Research Institute (WRI) and Fafo. Editor is Inger Lise Skog Hansen, Fafo. Wri-report 2009:2 / Fafo-paper 2009:02.
  • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav 

   Fossestøl, Knut; Berg, Helene; Borg, Elin; Gleinsvik, Audun; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Pedersen, Eirin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Prosjektet «Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav» er utført på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet har sett på tiltaksstyringen i Nav og kartlagt hva som ligger til grunn ...
  • Identitetstyveri 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2011)
   I denne rapporten ser vi på utbredelse av identitetstyverier i Norge. 6,8 prosent av befolkningen på 18 år og eldre sier de er blitt utsatt for identitetstyveri en eller flere ganger. Vi har anslått dette til å utgjøre ca ...
  • Identitetstyveri i tillitsfulle systemer 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2010)
   Identitetstyveri – eller uautorisert tilegning og misbruk av en annens identitet - benyttes i ulike former for svindel og representerer i følge Datatilsynet (2009) en risiko for norske enkeltpersoner og bedrifter i form ...
  • Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

   Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
   Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...
  • Ikke bare bra nok, men bedre enn alle andre 

   Brun, Lena Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om mødre i legemiddelassistert rehabilitering, og hvordan man kan mobilisere deres foreldrefunksjonen gjennom sosialt gruppearbeid.
  • Ikke drikk vann fra springen! 

   Jensen, Heidi Mollan; Bugge, Annechen Bahr; Terragni, Laura (SIFO, Oslo, 2008)
   I oktober 2007 ble det funnet parasitter i drikkevannet på tre steder i Oslo som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. Som et føre-var-tiltak ble det anbefalt å ikke drikke vann direkte fra springen, men å koke det i ...
  • Ikke-medikamentelle intervensjoner: Hvordan kan sykepleier bidra til å lindre prosedyrerelaterte smerter? 

   Eilertsen, Gyrid Merete (2020)
   Bakgrunn: Et av sykepleierens ansvarsområder er å lindre lidelse. Smerter er en form for lidelse som mange pasienter opplever, ikke minst i forbindelse med gjennomføring av prosedyrer. Som sykepleier har man unike muligheter ...
  • Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler 

   Rysst, Mari; Roos, Gun (Oslo, SIFO, 2009)
   Dette er en mindre kvalitativ undersøkelse av ikke-vestlige forbrukeres oppfatninger og bruk av sunnhetsmerking av mat basert på observasjoner i butikk og kvalitative intervjuer med 10 innvandrerkvinner i Alna bydel i ...
  • Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene 

   Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Denne studien handler om ildsjeler og deres roller, arbeidsmetoder og rammebetingelser, spesielt i lys av lokalt utviklingsarbeid og kommunens utviklingskultur. Studien skal belyse og drøfte følgende tre hovedproblemstillinger: ...
  • Implementering med problemer 

   Falck, Sturla; Mathisen, Anders S. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Det er sjelden et prosjekt prøver å lære noe av hvorfor det ikke lot seg gjennomføre som planlagt. Her startet både forskere og oppdragsgivere i Helse- og velferdsetaten i Oslo ut med entusiasme, men ble tvunget til å se ...
  • Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   KS har bedt By- og regionforskningsinstituttet drøfte og vurderte ulike sider ved hvordan større regioner kan virke inn på den regionale samfunnsutviklerrollen. Rapporten bygger på relevante, foreliggende studier og egne ...
  • Impression of Supported Employment 

   Spjelkavik, Øystein; Evans, Michael J. (Oslo: Work Research Institute., 2007)
   The report explores the practical workings of supported employment in different countries in Europe. The aim of this qualitative study is to get an impression of how supported employment is practised, organised and understood ...
  • Indicators and data sources to measure patterns of labour market entry across Europe 

   Karamessini, Maria; Papazachariou, Antonis; Parsanoglou, Dimitris; Stamatopoulou, Glykeria (2015-09-29)
   Job insecurity has been gaining research and policy attention throughout the two last decades. However, its definition and conceptualisation remain open questions within the relevant literature. When it ...
  • Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge 

   Heidenstrøm, Nina; Tangeland, Torvald (2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr.1 -2015  På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har SIFO  utviklet en metodikk for å beskrive og evaluere ...