Now showing items 770-789 of 2296

  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Grue, Lars Petter; Annaniassen, Erling (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   This report is about how three different groups of people with disabilities perceive their relationship to the Norwegian habilitation- and rehabilitation services, both at the municipal level and at the regional specialist ...
  • Halloween på norsk 

   Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Oslo, SIFO, 2013)
   Nummer: 22-2013
  • Handel av reiserelaterte tjenester blant “profesjonelle” aktører i Norge og USA 

   Kjørstad, Ingrid; Lavik, Randi (2001)
   Nummer: 12-2001
  • Handels- og senteranalyse for Trysil kommune 

   Vanberg, Vidar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Rapporten gir en oversikt over detaljhandelsutviklingen og forhold som påvirker detaljhandelsutviklingen i Trysil kommune og kommunene i Sør-Østerdalsregionen. Den inneholder også en vurdering av tiltak som kan styrke ...
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • Handlingsplan for eldreomsorgen 

   Brevik, Ivar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Rapporten gjør rede for regional stats erfaringer og vurderinger av kontrollen av samsvaret mellom øremerkete tilskudd til pleie- og omsorgssektoren og kommunens bruk 1998-2001. Kontrollen har vært nødvendig. Lekkasjer til ...
  • Handlingsplan for eldreomsorgen 

   Toresen, Jøran (Oslo: Norsk instiutt for by- og regionforskning, 2003)
   Last ned gratis Det blir markert større ulikhet i institusjons- og sykehjemsdekning fra 1997 til 2005. Omsorgsboligdekningen utjevnes og det blir mer likhet i den totale dekningen for institusjonsplasser og omsorgsboliger. ...
  • Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? 

   Mossige, Svein (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1998)
   Temaet for undersøkelsen er hvordan mødre håndterer en bekymring for seksuelle overgrep mot eget barn og mulig overgriper er et nært familiemedlem. Tanken på at det kan ha skjedd seksuelle overgrep bryter med grunnleggende ...
  • Har endringsledelse og endringsstrategi en påvirkning på forpliktelse til endring? 

   Abrahamsen, Ina Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Denne oppgaven vil ta for seg temaet endringsledelse ved å se nærmere på problemstillingen «Har endringsledelse en påvirkning på forpliktelse til endring». Fokuset på endring innad i organisasjoner er stadig økende og det ...
  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998 til 2017? 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018)
   Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år. Tilsvarende, i samme periode har levetiden på ...
  • Har stemmene frå byggjeplassen hammar i handa? Kjeldebruk og representantmakt i norsk presse si dekning av bygningsarbeidarar. 

   Nilsen, Ruth Einervoll (HiOA, 2017)
   Etter Brexit i Storbritannia, valet av Trump som amerikansk president og ei auka tilslutning til høgrepopulistiske retningar (Taraku 16.03.17), er dagens arbeidarklasse igjen i søkelyset. Ein har i det heile kunna få ...
  • Har vi klart å spare oljeinntektene? 

   Wulfsberg, Fredrik (2018)
  • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager 

   Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Hernes, Leif; Winger, Nina (OsloMet - storbyuniversitetet, 2020-01)
   Prosjektet har undersøkt barnehagesektorens håndtering av koronapandemien. Rapporten har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført ...
  • Health and Social Affairs in Norway and Russia 

   Malik, Larisa S.; Holm-Hansen, Jørn; Aasland, Aadne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   This report evaluates the Cooperation Programme on Health and Related Social Issues in the Barents Region and under the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing 2002-2006. The overall picture ...
  • Heis og levekår 

   Holm, Arne; Nørve, Siri; Karvel, Eva (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012)
   Rapporten tar for seg betydningen av etterinstallering av heis for beboernes levekår. Undersøkelsen viser at etterinstallering av heis gir en betydelig lettelse for en høy andel av særlig de eldre beboerne både hva gjelder ...
  • "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • Helhetlig boligplanlegging 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   I prosjektets første fase, dokumentert gjennom denne rapporten, er begrepet helhetlig boligplanlegging drøftet mhp hvilke elementer som bør inngå i begrepet, særlig i hvilken grad boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn ...
  • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut; Rugkåsa, Marianne; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Gubrium, Erika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Høgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene ...