Now showing items 525-544 of 2296

  • Facility Management - Tidlig involvering i byggeprosjekt 

   Øverby, Robin; Gyllengahm, Jesper (HiOA, 2017-05)
   Denne rapporten har sin opprinnelse i en refleksjon omkring hvilke fordeler involvering av Facility Management i tidligfase av byggeprosjekter kan gi. Vi har gjennom studiets gang fått inntrykk av at Facility Management ...
  • En fagbevegelse for fremtiden? 

   Bergene, Ann Cecilie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Diskusjonsnotat
  • Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter 

   Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (Høgskolen i Akershus, 2007)
  • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

   Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
  • Faktorer som kan føre til at incest ikke blir avdekket i barneverntjenesten 

   Øren, Caroline Syvaldsen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Avdekking av seksuelle overgrep mot barn er en av de viktigste samfunnsoppgavene barneverntjenesten står overfor. Vi vet at seksuelle overgrep mot barn er et folkehelseproblem. Åpenhet, økt informasjon og økt kunnskap om ...
  • Familie, velferdsstat og aldring. 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2004)
   Rapporten belyser solidaritet mellom familiegenerasjoner, nærmere bestemt hvilket ansvar voksne barn har for eldre foreldre, hvordan ansvarsdelingen mellom familien og velferdsstaten er, og hvordan den etter befolkningens ...
  • Familieendring, helse og trygd 

   Blekesaune, Morten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Rapporten analyserer sammenhenger mellom skilsmisse og mottak av helserelaterte trygdeytelser, herunder uførepensjonering. Ved hjelp av adminstrative data følges individer før og etter skilsmisse, eller fra arbeid til ...
  • Familiens betydning. Kunnskapsoversikt om hverdagsliv, omsorg, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak 

   Finnvold, Jon Erik; Seland, Idunn; Tveito, Siri Berg; Schøyen, Mi Ah; Aarset, Monica Five (NOVA, OsloMet, 2020)
   Rapporten gir en oversikt over litteraturen innenfor fire sentrale tema i familieforskningen, nemlig omsorg, tidsbruk, samlivsbrudd og familiestøttende tiltak. Systematiske litteratursøk resulterte i et nettoutvalg på til ...
  • Familiens trojanske hester? En kvalitativ undersøkelse av bruk av digitale medier i norske hjem 

   Helle-Valle, Jo (Oslo, SIFO, 2003)
   Dette prosjektet er et kvalitativt studium av bruken av digitale IKT i norske hjem, og er et samarbeid mellom Telenor, NRK, Norsk Tipping og SIFO. Datagrunnlaget består av fire familier som hver har tilbrakt en ettermiddag ...
  • Familiepolitikkens historie - 1970 til 2000 

   Vollset, Gerd (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2011)
   De familie- og samlivsformene nordmenn lever sine liv innenfor, har vært i rask og sterk endring de siste tiårene. I noen sammenhenger har politikken vært en aktiv pådriver i disse endringene. Men like ofte har politikken ...
  • Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess 

   Einarsson, Jona Hafdis (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   I rapporten presenteres resultatene fra et toårig utviklingsprosjekt: "Bruk av familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess" samt metodens teoretiske og empiriske bakgrunn. Familieråd kommer opprinnelig fra New ...
  • Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser 

   Bredal, Anja; Vislie, Camilla (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2017)
   This is the report from a research project commissioned by The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir). The research topic was family counselling and other services for families, couples and ...
  • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

   Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA/OsloMet, 2020)
   12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
  • Family Medicine in Russia 

   Holm-Hansen, Jørn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   The project evaluated have been conducive to the Russian reform endeavours to strengthen the role of general practice and family medicine. Tilknyttet prosjekt Evaluering av samarbeidsprosjekter på helsesektoren mellom ...
  • Famler seg fram til god etteroppfølging 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Norsk forskningslitteratur om kvalifiseringstiltak anbefaler ofte at deltakere blir fulgt opp også etter at de er skrevet ut fra tiltakene til ordinært arbeid eller utdanning, en aktivitet vi omtaler som etteroppfølging. ...
  • Fargerikt samfunn i et arktisk klima 

   Schmidt, Lene; Gundersen, Frants; Guttu, Jon (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   Rapporten beskriver utfordringer og muligheter med hensyn til steds- og næringsutvikling i Vardø. Analysen viser at det finnes ulike oppfatninger av hva man skal satse på og hvem som har makt og myndighet til å påvirke ...
  • Farvel til mesteren? 

   Spetalen, Halvor (Utdanningsforbundet, 2009)
   Kan generelle læreplaner i restaurant- og matfagene og tendenser til standardisering i restaurantbransjen reduserer muligheten til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med mesterkompetanse? At andre bransjer møter flere ...
  • Faste grep om helsa i hektiske kontor 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2010)
   Denne undersøkelsen viser at arbeidstakere som jobber som helsesekretærer i hovedsak er kvinner og at de fleste jobber i deltidsstillinger ved fastlegekontor med relativt få ansatte. Helsesekretærene hadde beskjedne ...
  • Fastlegeordningen og pasienter med store legebehov 

   Dahle, Rannveig; Skilbrei, May-Len (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Bedre tilgjengelighet og kontinuitet i lege-pasientforholdet var to av intensjonene med fastlegereformen. Denne rapporten fokuserer på hvilke konsekvenser reformen har fått for personer som trenger å gå ofte til lege - ...
  • Fastlønn og arbeidsinnsats 

   Aanerød, Tonje (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Oppgaven undersøker om effekten av fastlønn på arbeidsinnsats avhenger av indre- og(eller) ytre motivasjon.