Now showing items 124-143 of 2656

  • Ba ma : produktdesign HIAK 2011 

   Petter Øyan (red.) (Høgskolen i Akershus, 2011)
  • Bachelor and master : product design 2012 

   Gunnar H. Gundersen (Red.) (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
  • Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen? 

   Falch-Eriksen, Asgeir (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
   Kunnskapssammenstillingen forsøker å trekke ut essensen av forskning som foreligger og som problematiserer fosterforeldrenes egne barn, erfaringer og opplevelser med henblikk på barnas forhold til fosterbarnet, til familien, ...
  • Barn i asylsaker. Evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn 

   Stang, Elisabeth Gording; Lidén, Hilde (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2014)
   This study evaluates how the Immigration Appeals Board (UNE), an independent appeals body, investigates children’s situation in asylum proceedings according to The Immigration Act of 2008. Cases included in the study are ...
  • Barn i gråsonen mellom barnevern og psykiatri 

   Skoglunn, Mai Linn (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
  • Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester 

   Sandbæk, Mona (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   Hva kan vi lære av å studere kompetanse, positive livshendelser og hverdagsliv hos barn som er brukere av hjelpetjenester? Hvordan kan barn og foreldres erfaringer med hjelpetjenestene bidra til ny forståelse av denne ...
  • Barn og Internett-reklame 

   Ingrid Kjørstad (Lysaker, SIFO, 2000)
   Formålet med rapporten er å gi et innblikk i hvilken kunnskap og forståelse 12-åringer har for ulike former for reklame på Internett. Internett er et relativt nytt medium, men allerede en naturlig del av hverdagen for mange ...
  • Barn og internettkoblede leker og teknologier – IoT 

   Ingrid Kjørstad; theagr; dags; Storm-Mathisen, Ardis (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   Dette prosjektet undersøker norske barns tilgang til nett-tilkoblede leker og teknologier (IoT). Tall fra SIFO-surveyen gir et oversiktsbilde over hva norske husholdninger har av denne type teknologier. Sammen med en ...
  • Barn og internettkoblede leker og teknologier – IoT 

   Ingrid Kjørstad; theagr; dags; Storm-Mathisen, Ardis (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   Dette prosjektet undersøker norske barns tilgang til nett-tilkoblede leker og teknologier (IoT). Tall fra SIFO-surveyen gir et oversiktsbilde over hva norske husholdninger har av denne type teknologier. Sammen med en ...
  • Barn og unge i den nye mediehverdagen - etnisitet, kultur og tradisjon 

   Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2007)
   RAM-støttet oppdragsrapport om foreldres holdninger og strategier i forhold til barnas mediebruk, spesielt ift digital medieteknologi. I tillegg til holdninger og vurderinger tar den for seg praktisk medieregulering i ...
  • Barn og unge med spesielle behov i Tanzania : ved to undersøkte sentre 

   Eriksen, Stine Kleverud; Kristensen, Thea; Olstad, Thea Berg (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
  • Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine 

   Sandbæk, Mona; Einarsson, Jona Hafdis (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Norges fjerde rapport til FN om oppfølgingen av barnekonvensjonen leveres våren 2008. Norske myndigheter ønsket å videreformidle barn og ...
  • Barn og unge som står utenfor - aktivisering gjennom idrett 

   Yngve Carlsson; Thomas Haaland (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Denne rapporten beskriver og vurderer en satsing med sikte på å aktivisere inaktive barn- og unge, barn og unge med problematferd og med minoritetsbakgrunn, gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning Fysisk ...
  • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2004)
   Temaet for denne rapporten er barn og unges håndtering av vanskelige, materielle livsvilkår, basert på en gjennomgang av 36 studier. En oppvekst i fattigdom eller med økonomisk knapphet påvirker barn og unges utvikling, ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Chapter 1: Children in low-income families- third data collection The study ”Children’s level of living – the impact of family incomes” (”Barns levekår – betydningen av familiens inntekt”) is a collaboration between ...
  • Barn og unges levekår og velferd 

   Sandbæk, Mona (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   Denne rapporten er utarbeidet av Mona Sandbæk ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Den inneholder en oversikt over kunnskap om ...
  • Barn på sykehus : å bidra til mestring for å unngå traumatisering 

   Gustavsen, Mette Aimee (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)