DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

Central administration [0]
Centre for the Study of Professions [89]
Centre for Welfare and Labour Research [2]
Faculty of Education and International Studies [79]
Faculty of Health Sciences [153]
Faculty of Social Sciences [227]
Faculty of Technology, Art and Design [33]
Research Programmes [0]
 • Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

  Saetre, Juliette (NOVA, OsloMet, 2020)
  Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...
 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien 

  Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
  Denne utredningen undersøker kommunenes praksis etter smittevernloven § 4-1. Den kombinerer juridisk og statsvitenskapelig metode og tar utgangspunkt i en gjennomgang av 177 utvalgte kommunale vedtak gjort av 95 kommuner ...
 • Tøyen rettshjelp: et innovasjons- og samarbeidsprosjekt 

  Frøjd, Elise K.; Nordberg, Tanja H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2021-04-13)
  I denne rapporten presenteres erfaringene fra prosjektet «Tøyen rettshjelp» (2017–2020). I prosjektet har borgere på Tøyen fått rettighetsinformasjon og rettshjelp gjennom et samarbeid mellom det lokale Link-kontoret på ...
 • Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
  Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.

View more